VEDTEKTER FOR REGION KRISTIANSAND

§ 1 Interkommunalt samarbeid
Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla, Mandal, Lindesnes og Marnadal. Samarbeidet er organisert med hjemmel i kommunelovens § 27.
Region Kristiansand er et eget rettssubjekt.

§ 2 Formål
Region Kristiansand skal fremme politiske saker med felles interesse for kommunene i Kristiansandsregionen og samordne administrativt interkommunalt samarbeid mellom deltakerkommunene.

§ 3 Organisering

 • 3-1 Styret
  Region Kristiansand ledes av et styre som består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver deltakerkommune. De respektive varaordførere er personlig vararepresentanter.

Styret velger selv leder og nestleder. Disse velges for 4 år.

Leder av rådmannsutvalget har, jfr. §3-5, møte- og forslagsrett i styret.

Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret.

Styret fastsetter selv sine møter. Møteplanen fastsettes for et år av gangen. Innkalling til styrets møter skal skje skriftlig og med minst 8 dagers varsel. Innkalling skal inneholde saksliste over de saker som skal behandles.

Styret gjør sine vedtak i møtet under ledelse av leder eller nestleder, eller dersom begge har forfall, tiltrer en møteleder som velges blant styrets medlemmer. Gyldige vedtak kan ikke gjøres uten at minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Står stemmetallet likt avgjør leders stemme.

Fylkesordførerne fra Aust- og Vest-Agder (fra 01.01.20. Fylkesordføreren i Agder) og Fylkesmannen i Agder inviteres til styremøtene som observatører med talerett.

Ved behandling av saker som angår forholdet mellom deltakerkommunene og de kommunalt ansatte skal to representanter for de ansattes organisasjoner tiltre rådmannsutvalget med fulle rettigheter.  Kml. § 25 gjelder tilsvarende. Hvilke saker dette gjelder, skal fremgå av innkalling og sakslisten.

Styret kan ved alle møter innkalle representanter for aktuelle tjenesteområder, organisasjoner mv.
Disse har ikke stemmerett.

 • 3-2 Styrets rettigheter og plikter
  Styret skal sette politisk dagsorden for samarbeidet mellom kommunene.

Styret skal ha kunnskap om forhold som gjelder regionens utvikling og tilrettelegger for økt kommunikasjon med andre regioner i Agder.

Styret skal holde seg løpende orientert om samarbeidet mellom kommunene, og har et overordnet ansvar for politisk- og administrativt samarbeid.

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder samarbeidet og dets virksomhet.

Styret fastsetter budsjettet og avlegger rapport med regnskap innen 1. april hvert år.

Styret tildeler ansvar for det administrative samarbeidet til rådmannsutvalget.

Styret forpliktes utad ved underskrift av styrets leder med tillegg av en person utpekt av styret.

Innenfor budsjettet rammer kan styret engasjere daglig leder/sekretariat og engasjere regnskapsfører og annen nødvendig bistand for å løse daglige arbeidsoppgaver eller oppgaver knyttet til gjennomføringen av samarbeidets formål.

Styret vedtar stillingsbeskrivelse for daglig leder.

Styret kan oppnevne underutvalg og delegere myndighet til disse i forbindelse med den daglige drift av samarbeid eller i forbindelse med enkeltoppgaver.

§ 3-3 Kristiansandsregionen Areal- og transportutvalg
KnpS har et areal- og transportutvalg.  Areal- og transportutvalgets oppgaver og organisering fremgår av egen samarbeidsavtale mellom KnpS og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner.

Fylkeskommunenes representanter i utvalget oppnevnes av Fylkeskommunene.

Kommunenes representanter oppnevnes av kommunene.

Areal og transportutvalget velger selv sin leder og nestleder.


 • 3-4 Rådmannsutvalget og øvrige administrative bestemmelser
  Rådmennene i deltakerkommunene utgjør Region Kristiansands administrative samarbeidsgruppe og har ansvar for det administrative samarbeidet.

Rådmannsutvalget forbereder og innstiller i saker som fremmes for styret.

Fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder inviteres til rådmannsutvalgets møter.

Rådmannsutvalget utformer sammen med daglig leder forslag til årsplan og budsjett.

Koordinert innstilling i saker delegert til Kristiansandsregionens ATP-utvalg gis av sekretariatet for ATP – utvalget.

Rådmannsutvalget supplert med fylkesrådmennene innstiller etter forslag fra sekretariatet for ATP - utvalget til ATP-utvalget i saker som skal sluttbehandles i kommunestyrene og fylkestingene.

Utvalget velger selv leder og nestleder og fastsetter funksjonstid for disse.

Leder av rådmannsutvalget har møte- og forslagsrett i styret og øvrige utvalg.

Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret og øvrige utvalg.

 • 3-5 Daglig leder
  Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leder ivaretar den daglige ledelse av Region Kristiansand, og har ansvaret for at oppgaver utføres i overensstemmelse med vedtak fattet av styret og rådmannsutvalget.

Daglig leder deltar i rådmannsutvalgets møter med tale-, forslag- og stemmerett.

Daglig leder er sekretær for rådmannsutvalget og styret.

Daglig leder skal forberede og tilrå i de saker som rådmannsutvalget skal legge frem for styret, og er ansvarlig for å iverksette politiske vedtak.

Daglig leder har et særskilt ansvar for dialog og informasjon med felles representanter for hovedsammenslutningene.

 • 3-6 Medbestemmelsen
  Region Kristiansand skal følge bestemmelsene i Hovedavtalen.

 • 4 Fordeling av økonomisk ansvar

  Deltakerkommunene bidrar med en årlig medlemskontingent med 50% likt for alle kommunene og
  50% basert på folketall. Beløpet fastsettes for minimum 1 år av gangen og må godkjennes av by-/ kommunestyrene i deltagerkommunene. I tillegg kommer direkte finansiering av prosjekter som
  hver enkelt kommune selv prioriterer å være med på.

Øvrige driftsinntekter kan være tilskudd fra stat, fylkeskommune eller organisasjoner.

Region Kristiansand kan ikke oppta lån. Region Kristiansand kan heller ikke på annen måte pådra deltagerkommunene økonomiske forpliktelser ut over det årlige bidrag som forutsettes innbetalt,
jfr. ovenfor.

 • 5 Endring av organisasjonsform§ 5-1 Utvidelse av samarbeidet
  Nye kommuner kan innlemmes i samarbeidet. En utvidelse krever tilslutning fra samtlige deltakerkommuner.

Region Kristiansand kan inngå samarbeidsavtaler med stat og fylkeskommuner på konkrete oppgaveområder.

§ 5-2 Uttreden/oppløsning
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst fra samarbeidet. Uttreden reguleres av kommunelovens bestemmelser (kap 5).

Den uttredende kommunen vil fortsette å hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser som påføres frem til uttreden trer i kraft.
Oppløsning av Region Kristiansand kan bare skje dersom samtlige kommune-/bystyrer har fattet prinsippvedtak om dette.

 • 6 Vedtektsendringer
  Endringer må vedtas likelydende i kommune-/bystyrene i de deltagende kommuner.§ 7 Tvist
  Tvist om forståelsen av disse vedtekter eller forhold som utledes av vedtektene avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av fylkesmannen i Vest-Agder. Med alminnelig flertall kan styret vedta at tvister mellom Region Kristiansand og en eller flere av deltakerkommunene skal behandles på samme måte.§ 8 Klagebestemmelser
  Eventuell klage på vedtak fattet av personer/organer etter delegert fullmakt fra Styret, sendes Styret for endelig vedtak.§ 9 Ikrafttredelse
  01.01.18.