HISTORIE

Region Kristiansand ble relansert med nytt navn og nye vedtekter fra 01.01.18. Frem til 31.12.17. samarbeidet kommunene i Kristiansandsregionen under navnet Knutepunkt Sørlandet.

Knutepunkt Sørlandet var et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Overordnet mål for Knutepunkt Sørlandet  

Kristiansandsregionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i. 

Hovedmål: 

  1. Klima: Regionen oppfyller målene i klimaplanen
  2. Det gode livet: Regionen har gode levekår
  3. Utdanning: Økt kvalitet i skoler og barnehager i regionen
  4. Kommunikasjon: Regionen har en velfungerende infrastuktur 
  5. Kultur: Regionen har et rikt kulturliv og gode kulturtilbud
  6. Næringsutvikling: Regionen har et variert og attraktivt arbeidsmarked og næringsliv 
  7. Kommunale tjenester: Kommunene i Knutepunkt Sørlandet yter effektive tjenester med riktig kvalitet
  8. Samarbeid: Knutepunkt Sørlandet er landets fremste region på interkommunalt samarbeid

Hensikten med samarbeidet var å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

Historikk for Knutepunkt Sørlandet
Seks av kommunene deltok fra etableringen i 1996, mens Iveland tiltrådte 1. januar 2006.

I 1990 gikk Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner sammen om en ”Viljeserklæring om interkommunalt samarbeid i Knutepunkt Sørlandet” med følgende ordlyd:

Birkenes, Lillesand, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner vil utvide det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sør-regionen for å utvikle kommunene og sikre innbyggerne i regionen et så godt og effektivt tjenestetilbud som mulig.

Samarbeidet skal utvikles gjennom løpende vurderinger i og blant alle etater og sektorer i kommunene. Aktuelle samarbeidsgrupper/fagsjeffora skal hvert år foreslå nye samarbeidstiltak.

Ved omorganisering og effektiviseringstiltak og ved nye tiltak skal interkommunalt samarbeid vurderes. Samarbeidsløsninger skal etterstrebes.

Samarbeidstiltakene utover formelle nettverk skal i størst mulig grad formaliseres. Med dette mener vi at det skal fattes politiske eller administrative vedtak eller avtaler som omfatter avklaring av

- administrativ eller politisk styring av samarbeidsordningen
- ansvar for iverksetting og drift
- økonomiske forhold og fordelinger
- arbeidsfordeling og bruk av personell

Samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet skal integreres og synliggjøres i kommunenes planlegging.

Styret i Knutepunkt Sørlandet skal i tillegg til sine egne vedtatte satsingsområder, fungere som koordinerende organ for interkommunalt samarbeid i regionen.

Samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet som organisasjon hadde utgangspunkt i næringsarbeidet i kommunene. Næringssjefene i kommunene møttes fast, disponerte betydelige midler til næringsutviklingsprosjekter, og har etablert viktige samarbeidstiltak som for eksempel EVA-senteret.

I 1996 ble samarbeidet formalisert etter vedtekter etter § 27 i kommuneloven. Det ble vedtatt vedtekter, og styret skulle være ordførere og rådmenn i de seks samarbeidende kommunene.
Det har vært et sterkt fokus i alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet på at man ønsker å utvikle samarbeidet. I 2004 fikk styret gjennomført et utredningsarbeide med sikte på fremtidig struktur og styring av organisasjonen. GS Analyse la frem en utredning som ble presentert og drøftet på felles formannskapsmøte i oktober 2004. I 2005 har styret anbefalt at medlemskommunene vedtar et forslag til endring av vedtektene som gir knutepunktet bedre muligheter til å møte de utfordringene det interkommunale samarbeidet står overfor i dag. I tillegg til vedtektsendring, har styret utredet ulike sider ved samarbeidets målsetning og form. Det felles formannskapsmøtet for kommunene i Knutepunkt Sørlandet hadde i august 2005 knutepunktets oppgaver og organisering som tema. Utredningen, drøftingene i felles formannskapsmøter og i Knutepunkt Sørlandet var grunnlaget for en sak om vedtektsendring som nå er vedtatt av alle kommunene i knutepunktet. Vedtektene trådte i kraft fra 1. januar 2006. Fra samme dato meldte Iveland kommune seg inn i KnpS.