Aktuelle saker

God jul!

Vi i sekretariatet for Knutepunkt Sørlandet ønsker alle en riktig god jul!

 

Les mer...

Referat fra styremøte 13. desember

Styret i Knutepunkt Sørlandet var samlet til årets siste styremøte 13. desember. På agendaen stod blant annet strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. 

Les mer...

Styremøte fredag 13. desember

Styret gjennomfører årets siste møte fredag 13. desember.  Møtet markerer et skille ved at styreleder Arne Thomassen (H) som planlagt overlater den regionale lederposisjonen til ordfører Åse R Severinsen (H) fra Søgne kommune.   

Les mer...

Støtte til satsing på næringsnær læring

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 29. november søknader om tilskudd fra fondet i 2013. Det ble delt ut 3,3 mill. kroner til nye prosjekter, og Knutepunkt Sørlandet prosjektet næringsnær læring fikk tildelt kr. 560 000. Prosjektet vektlegger et tett samarbeid med Vitensenteret i Arendal.

Les mer...

Informasjon til ansatte i barneverntjenesten i Knutepunkt Sørlandet kommunene – informasjonsbrev nr. 2

Utredning av interkommunalt barnevernsamarbeid. Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet bestilt en rapport som skal gi en oversikt over hva ny barnevernlov omfatter. Rapporten skal på bakgrunn av en kartlegging gi en anbefaling til løsninger og modeller for samarbeid. Dette inkluderer hvilke konsekvenser ulike samarbeidsløsninger kan få for organisering internt, økonomi og samarbeid med andre instanser.

Les mer...

132 444 gode grunner for samarbeid!

Torsdag 14. november samles de syv formannskapene i Knutepunkt Sørlandet kommunene for å drøfte samarbeid i forhold til omfattende helseutfordringer de neste årene. Felles for alle politikere er en ambisjon om å levere meget gode tjenester til 132 444 innbyggere i vår mellomstore byregion.

Les mer...

Ny prosjektleder

Jan Ole Rypestøl er engasjert som prosjektleder for prosjekt næringsnær barnehage og skole med tiltredelse 1. oktober. Prosjektet er etablert som en konsekvens av at Kristiansandsregionen er styrket som internasjonal teknologiregion. Det gir oppvekstmuligheter. 
 

Les mer...

KS, UiA og knutepunktkommunene utvikler nytt kurstilbud

Som en nasjonal pilot skal det gjennomføres et kurs i regi av KS – Agder, Universitetet i Agder, Knutepunkt Sørlandet og KS prosjektet Helse og Omsorg i Plan. Kurset gjennomføres torsdag 21. november i Kristiansand, og skal senere tilbys i 19 fylker. Målgruppen er kommuneplanleggere, folkehelsekoordinatorer og andre fagpersoner som arbeider med planarbeid og planprosesser.

Les mer...

Interkommunalt samarbeid om hverdagsrehabilitering

Det har vært gjennomført en kartlegging av hvordan kommunene i Knutepunkt Sørlandet jobber med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en betegnelse på en ny arbeidsform i hjemmetjenesten som er prøvd ut flere steder i Danmark og Sverige, og nå sprer seg til mange norske kommuner. 

Les mer...